Tag

veränderung

Browsing

˙uǝɯɥǝuɹǝqü bunʇɹoʍʇuɐɹǝʌʇsqןǝs
˙uǝʞuǝp ɹǝqןǝs
˙uǝɯɯıʍɥɔs ɯoɹʇs uǝp uǝbǝb
˙ʇsı uǝqǝbǝbɹoʌ sǝ sןɐ uǝɥɔɐɯ sɹǝpuɐ ǝbuıp uɐɯ ssnɯ ןɐɯɥɔuɐɯ
˙ʇןǝʍ ǝʇɹɥǝʞɹǝʌ – ɟdoʞ ʇןǝʍ ǝıp ʇɥǝʇs ןɐɯɥɔuɐɯ

Wenn man Dinge auf den Kopf stellt, dann fallen die Sachen raus, die keinen Halt haben. Es wird alles durcheinander gewirbelt, bis die Dinge einen neuen Platz gefunden haben….